投资者关系
  4Q2019 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021 1Q2022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024
营业收入(人民币百万元)   73,395 73,824 76,573 74,958 78,483 82,272 81,902 80,315 83,365 89,022 87,239 87,717 90,966 97,222 94,611 89,860 90,904 99,496  
服务收入(人民币百万元)   65,854 68,307 70,028 69,014 68,465 73,924 74,750 73,710 73,769 81,197 79,774 78,683 79,694 86,115 84,930 81,475 82,650 89,043  
其中︰联网通信收入   - - - - - - - - - - - - - - - - - 62,304  
算网数智收入   - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,215  
EBITDA(人民币百万元)   21,213 23,561 25,891 24,248 20,439 23,638 25,851 25,848 20,984 25,031 26,381 25,323 22,434 25,730 27,815 25,274 20,993 26,613  
本公司权益持有者应占盈利(人民币百万元)   1,507 3,166 4,403 3,255 1,669 3,843 5,324 3,756 1,445 4,634 6,323 4,710 1,078 5,155 7,236 4,855 1,480 5,613  
每股基本盈利(人民币)   0.05 0.10 0.14 0.11 0.06 0.13 0.17 0.12 0.05 0.15 0.207 0.154 0.035 0.168 0.237 0.159 0.048 0.183  
注:
  • 联网通信包含移动联网、宽带联网、电视联网、专线联网、信息业务及通信业务。算网数智包含联通云、数据中心、数科集成、数据服务、数智应用及网信安全业务。
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭